Čo to znamená?

Extenzívne pasienky

22.07.2013 22:21
Pri extenzívnej pastve sa vytvára pestrá mozaika vegetácie. Na extenzívnom pasienku nájdete spásané plochy s krátkou trávou aj také, ktorým sa dobytok vyhýba a kde sú rastliny väčšie. Tiež sa tu vyskytujú miesta so skupinkami kríkov a solitérnymi stromami, ako aj miesta, ktoré...

Druhové bohatstvo pasienkov a lúk

22.07.2013 22:21
Na pasienky a lúky sú viazané stovky druhov rastlín a živočíchov. Je takmer nemožné vedieť ich všetky správne určiť. Napriek tomu sa dajú druhovo bohaté pasienky pomerne ľahko spoznať podľa prítomnosti niektorých tzv. indikačných druhov. Ak ich na vašej lúke alebo pasienku nájdete,...

Prečo je pre druhové bohatstvo dôležitá jemná krajinná mozaika?

22.07.2013 22:22
Každý typ mikroprostredia – zošľapávané miesta, nakrátko spásaná tráva, vyššia bylinná vegetácia, kríky aj solitérne stromy poskytujú priestor pre život inému spektru organizmov. Čím viac takýchto plôšok teda na pasienku/lúke máme, tým väčšie druhové bohatstvo na ňom môžeme očakávať. Odpoveď...

Čo znižuje biodiverzitu našej krajiny?

22.07.2013 22:23
Zanedbanie starostlivosti: pri dlhodobom zanedbaní zarastajú lúky a pasienky konkurenčne silnými druhmi tráv (smlz, bezkolenec, trstina), burinami a často aj nepôvodnými inváznymi rastlinami. S tým sa vytráca aj ich druhové bohatstvo, najmä druhy s nízkym vzrastom, ktoré...

Intenzívna pastva

22.07.2013 22:25
Intenzívna pastva vzniká pri zaťažení pasienkov veľkým počtom zvierat. Tie spasú takmer celú plochu nakrátko a tak je podiel plôch s vyššou vegetáciou veľmi malý, menej je aj kríkov a solitérnych stromov. Výsledkom je jednotvárna vegetácia a nízka druhová pestrosť. Pri nadmernej...

Na čo sú dobré aleje stromov?

05.09.2013 22:03
Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, pásy a skupinky stromov – remízky, vetrolamy, aleje majú v našej krajine mnohostranný význam. Spomaľujú odtok dažďovej vody a napomáhajú jej vsakovaniu do pôdy. Význam tohto javu si uvedomíme najmä pri povodniach, vznikajúcich...

Včely a biodiverzia

23.10.2013 21:44
Včely nepochybne patria k najznámejšiemu hmyzu, čo pramení z ich veľkého „gastronomického“ i zdravotného významu. Nie každý však vie, že včela medonosná nie je v prírode osamotená a má početných divo žijúcich príbuzných. Iba na Slovensku ich žije takmer 650 druhov a na...