Intenzívna pastva

22.07.2013 22:25

Intenzívna pastva vzniká pri zaťažení pasienkov veľkým počtom zvierat. Tie spasú takmer celú plochu nakrátko a tak je podiel plôch s vyššou vegetáciou veľmi malý, menej je aj kríkov a solitérnych stromov. Výsledkom je jednotvárna vegetácia a nízka druhová pestrosť. Pri nadmernej pastve dochádza k prehnojeniu pôdy výkalmi, čo má za následok šírenie burín (štiav, žihľava), ako aj nežiadúce obohacovanie podzemných vôd, riek a potokov dusíkatými látkami a organickými hnojivami.

Ničenie remízok, solitérnych stromov a kríkov: znižuje sa ním pestrosť vegetácie, zanikajú hniezdne možnosti pre vtáky, úkryty pre zvieratá.

Veľkoplošné hospodárenie: veľkoplošné kosenie a mulčovanie vytvára homogénne porasty, ktorým sa dokáže prispôsobiť iba malý počet druhov rastlín a hmyzu. Veľkoplošné kosenie zabíja aj vtáky hniezdiace na zemi – škovránky, strnádky, pŕhľaviare, prepelice. Pri maloplošnom kosení je zničená vždy iba časť lariev hmyzu, hniezd vtákov alebo nedospelých rastlín. Na okolitých plochách, ktoré sa kosia v inom termíne môžu prežiť a následne osídliť aj plochu, kde ich súkmeňovci nemali také šťastie